Publikationer.

Här hittar du information om våra publikationer.

De går att beställa via respektive länk, har du några frågor så bara kontakta oss så hjälper vi dig.

ESA
Industri och Installation, u
tgåva 2 (2021)

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri och installation omfattar regler för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och kontor och liknande.

ESA Industri & installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard, har Elsäkerhetsverkets Skötselföreskrifter i grunden och är baserad på reglerna i standarden SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar samt är samordnad med ESA-19.

FIE-SEK Handbok 439
Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar,  utgåva 2

Denna SEK Handbok beskriver hur man utarbetar dokumentation för en produkt eller anläggning – vilka regler man kommit överens om i standarder och hur man går till väga när man använder dem.

Läsaren får följa arbetsgången steg för steg, från första början och genom hela processen.

SEK Handbok 461
Potentialutjämning för skydd och funktion

Ett potentialutjämningssystem har till uppgift att reducera spänningarna mellan olika punkter i en anläggning, i första hand för att ge skydd mot elchock.

Dessutom skall systemet skydda utrustning, apparater och system mot skada och funktionsstörningar och mot nedsättning av funktionssäkerheten.

Den här handboken ersätter tidigare HB449 och beskriver generellt de krav som den som beställare eller användare av en anläggning bör ställa på ett potentialutjämningssystem och ger råd och vägledning om hur ett sådant system kan utföras. Potentialutjämning av maskiner enl. SS-EN 60204-1 tas också upp, och ger ett stöd på hur man ska tänka i industriella anläggningar. Jordning och skärmning för att minska elektromagnetiska störningar behandlas inte.

Meny